A szöveg időállapota: 2018.II.24. -
Időállapot váltás: - 2017.I.26.
2017.I.27. - 2017.VI.30.
2017.VII.1. - 2017.IX.28.
2017.IX.29. - 2017.XII.15.
2017.XII.16. - 2018.II.23.
2018.II.24. -


Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete

a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.30.), 11/2017. (IX.28.), 20/2017. (XII.15.) és 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeleteivel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában meghatározott jogalkotói jogkörében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10-10/E. §-aiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, szerkezete

1.§A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület - az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján - a 2017. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-15.mellékleteinek szerkezetében és az 1-15. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének Képviselő-testület részére történő benyújtása - az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a költségvetési év terv- és tényadataival ezen szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2017. évi tény adatokat is tartalmazza.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése - a (2) bekezdésében meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 6.417.413.550,- Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 6.788.308.596,- Ft-ban határozza meg a hiány összege 370.895.046,- Ft.

(2) A 2017. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítható:

2017. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 271.433.749,- Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 151.505.662,- Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összege 422.939.411,- Ft, finanszírozási kiadások összege 52.044.365,- Ft, finanszírozási bevételekés kiadások egyenlege 370.895.046,- Ft.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az Áht. 23.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével állapítja meg az alábbiak szerint:

1. sz. melléklet2 A Karcag Városi önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetés tervezett bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban

2. sz. melléklet3 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésén belül az önkormányzat tervezett bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban

3. sz. melléklet4 a Karcag Városi önkormányzat 2017. évi tervezett bevételi főösszegén belül az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

4. sz. melléklet5 A Karcag Városi önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezett bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

5. sz. melléklet6 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési kiadás főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban

6. sz. melléklet7 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet8 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban

8. sz. melléklet9 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

9. sz. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi létszámkerete és a költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

10. sz. melléklet A költségvetési szervek részére 2017. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás kiemelt előirányzatonkénti bontásban

11. sz. melléklet10 A Karcag Városi önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban

12. sz. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének kimutatása

13. sz. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatási jogcímenkénti bontásban

14. sz. melléklet11 A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

15. sz. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

(2) Az (1) bekezdés 9. sz. melléklete szerint meghatározott létszámkereten belül - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott költségvetési szerv részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.

(3) A Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi Start-munkaprogram keretében a közfoglalkoztatás tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan a megkötött hatósági szerződés szerinti létszámot foglalkoztathatja. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében, ha Önkormányzatunknak lehetősége lesz közfoglalkoztatásra, a Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a Polgármesterhez történt előzetes bejelentés alapján engedéllyel foglalkoztathatnak

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított előirányzat felhasználási jogkörébe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között a (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti létszámkeretet, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni.

(2) A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2017. évi költségvetésében biztosított „közutak fenntartásának támogatására” címen biztosított 32.733 ezer Ft állami támogatás felhasználásáról a Képviselő-testület dönt az alábbiak szerint:

a) Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a közterület felügyelők a nem megfelelő műszaki állapotú útszakaszokat 2017. március 15-ig felmérik.

b) A felmérés alapján Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2017. március 31-ig elkészíti az út- és járdafelújítások költségvetését (személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok nélkül).

6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(2) A (1) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély szükséges, a megkötött közüzemi szerződések kifizetéséhez kapcsolódóan további engedélyezés nem szükséges.

7. § (1) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési rendelettel meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre.

(2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazása alapján elvégzett előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles beszámolni.

(3)12 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzései tekintetében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárjon, és a beérkezett ajánlatok tekintetében a döntést meghozza.

8. § (1) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy az átmeneti likviditási problémák áthidalása érdekében 2017. évre vonatkozóan folyószámla-hitelkeret szerződést kössön 100.000 ezer Ft összegben.

(2) Karcag Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal a (1) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén a hitel és járulékainak naptári éven belül történő visszafizetésére.

(3) Karcag Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, a likvid hitel kiváltása, illetve a pályázatok önerejének csökkentése érdekében, a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatásának elnyerésére.

9. § (1)Az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, közmunka programra, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(2) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy az általános tartalék terhére az önkormányzat nevében nettó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget vállaljon. A keretösszeg fölött az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A Polgármester a (2) bekezdésben meghatározott felhatalmazása alapján vállalt kötelezettségvállalásokról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. § A költségvetés polgármesteri keretének felhasználásáról a Polgármester dönt.

11. § (1)Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve gazdasági társaságok részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A Karcagi Polgármesteri Hivatal ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve gazdasági társaság az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A Karcagi Sport Egyesület, valamint a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft működési támogatási előirányzatainak időbeni ütemezésére a Polgármester jogosult.

A rendszerfüggő víziközmű elemek elkülönített bérleti díjának rendszerfüggő víziközmű fejlesztésének céljára történő felhasználásáról a Polgármester dönt.

12. § (1)A Karcag Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményét száz forintra kerekítve kell megállapítani, amely a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 133. § alapján és 1. számú mellékletében meghatározott módon kiszámolt alapilletményből és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendeletben előírt felsőfokú végzettségnél a Kttv. 234. §-a alapján 30 %, középfokú végzettségnél 10 % illetmény kiegészítésből és a Kttv. 142. §-ában meghatározott illetménypótlékból áll.

(2) A Karcagi Polgármesteri Hivatal a rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott létszámkerete 73 álláshely. Az illetmény alap a - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján - 45.000,- forint. A Karcagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10 %-ában, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30 %-ában határozza meg.

3. Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

13. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a saját költségvetésének végrehajtásához - a rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2017. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2017. évre vonatkozóan, 2017. február 28-ig kell elkészíteni és Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda Költségvetési Csoportja részére megküldeni.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője:

a) a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáról költségvetési szervenként havi költségvetési jelentést készíteni, valamint

b) a negyedévet követő hónap 20. napjáig időközi mérlegjelentést készíteni,

ezen adatszolgáltatásokat a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda Költségvetési Csoportja részére a jelzett határidőkig megküldeni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jelentéseket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

4. Készpénzben történő kifizetések

14. § (1) Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

személyi juttatás körében

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

készpénzelőleg felvétele,

természetes személy részére pénzbeli kártalanítás, vagy kártérítés fizetése,

természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,

alkalmazottak jubileumi jutalma, belföldi kiküldetése,

üzemanyag elszámolás,

jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés.

III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1)A Képviselő-testület a Karcag Városi Önkormányzat, valamint a Városi Önkormányzat Városgondnoksága által vezetett ,,Munkáltatói lakáscélú támogatás” számlára érkező bevételek (törlesztések) lakásépítésre, lakásfelújításokra történő nem engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a dolgozók havi, rendszeres járandóságának kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig történik. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja.

16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Karcag, 2017. január 26.

K. m. f.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás hiteléül:

K a r c a g, 2018. február 23.

(: Szabóné Bóka Réka :)

költségvetési csoportvezető


1
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 1.§-a
2
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) bekezdése
3
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (2) bekezdése
4
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (3) bekezdése
5
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (4) bekezdése
6
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (5) bekezdése
7
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (6) bekezdése
8
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (7) bekezdése
9
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (8) bekezdése
10
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (9) bekezdése
11
Módosította a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 2.§ (10) bekezdése
12
Hatályba léptette a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletének 3.§-a